Gunboards Forums banner
1 - 3 of 3 Posts

·
Registered
Joined
·
19 Posts
Just got my first shipment of 8x56r
Много нтересно....
1938 е годината, когато в ДВФ едновременно се произвеждат и двата боеприпаса - 8Х50R и 8Х56R. Съдейки по капсулното гнездо и капсула, този патрон би трябвало да е 8Х50R. Ако наистина е 8Х56R, вероятно е някакъв междинен образец. Моля за по-подробни снимки на целия патрон. Предварително благодаря....

П.П. Ник, помагай с превода....
 
1 - 3 of 3 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top